Обявяване на предварителен договор за окончателен

      Срещу мен е предявен иск за обявяване на предварителен договор за окончателен. Как да постъпя и какви биха били последиците?

      Ако Вие не оспорите иска за обявяване на предварителния договор за окончателен като поддържате, че сте прекратили договора поради неплащане на капаро, е възможно да се постанови решение, което ще замести окончателния договор за покупко-продажба на недвижим имот. Съдът ще извърши проверка налице ли се условията за прехвърляне на правото на собственост – дали Вие сте собственици на имота, има ли действителен и непрекратен предварителен договор, изпълнени ли са поетите по него задължения. При положение че ищецът не е платил продажната цена, с решението си, с което евентуално ще бъде уважен предявеният иск, Съдът ще даде на ищеца двуседмичен срок да плати дължимото от него, считано от влизане на решението в сила – този срок е определен в чл. 297, ал. 1 от ГПК (отменен) и в чл. 362, ал. 1 от ГПК (действащ). Решението на Съда изцяло замества окончателния договор, но е постановено под условие, че ще се плати цената на продаваемия имот. Ако тя не Ви се плати в дадения двуседмичен срок, Вие ще можете да поискате Съдът да обезсили решението си (чл. 297, ал. 2 от ГПК (отм.), чл. 362, ал. 2 от ГПК - нов). Дали в производството пред Съда ще се прилага старият или новият ГПК (Гражданско-процесуален кодекс) зависи от това дали исковата молба е била подадена в регистратурата на Съда преди 1-ви март 2008 г. или от 1-ви март 2008 г. насетне.

      Вие не сте длъжни да предадете владението на имота преди от купувача да Ви се преведе дължимата сума. Ако Вие сте го допуснали в имота и той откаже да го напусне, ще следва да предявите срещу му иск за собственост и да го отстраните принудително. Преди да Ви плати обаче той няма как да Ви принуди да му предадете имота.

      Разноските по прехвърлянето, вкл. данъци и такси се дължат от ищеца като за да обезпечи плащането им Съдът, след като осъди ищеца да ги плати, ще наложи върху имота възбрана до размера на дължимите суми. Освен това, без те да се заплатят, Съдът  няма да даде препис от решението на купувача, за да се ползва от него. Ако купувачът не плати и решението на Съда се обезсили, Вие, разбира се, не дължите разноски по неосъществилото се прехвърляне на имота.

      Възможно е обаче ищецът да претендира разноските по делото – държавна такса за завеждането му и за възнаграждението на ангажирания от него адвокат. Затова следва да вземете становище по иска като заявите пред Съда, че от Ваша страна не е имало отказ за сключването на окончателен договор, както и че сте готови да съдействате за сключването му. Щом не Ви е било платено капаро, заявете и това. При положение че не Вашето поведение е причина да се поиска сключването на окончателния договор от Съда, няма да платите и разноските по делото.

      С уважение:

      адв. Здравко Василев


Автор: адв. Здравко Василев